OSP Siechnice


Ochotnicza Straż Pożarna w Siechnicach jest jedną z najprężniej działających i najlepiej wyposażonych Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie województwa dolnośląskiego. Należy jednak podkreślić, że początki działalności jednostki były bardzo trudne, ponieważ członkowie OSP Siechnice borykali się z wieloma technicznymi problemami.


Kwalifikacje

Obecnie jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Siechnicach posiada 48 czynnych członków. Wszyscy strażacy OSP Siechnice posiadają co najmniej kurs podstawowy strażaka, a wielu z nich, oprócz kwalifikacji typowo pożarniczych, posiada szereg uprawnień wykorzystywanych podczas działań prowadzonych przez jednostkę. Do uprawnień, które warto wymienić należą:

  • patent ratownika wodnego,
  • kurs ratownika drogowego,
  • kurs pomocy przedmedycznej,
  • kurs obsługi pił spalinowych,
  • kurs obsługi urządzeń energetycznych.

Zarząd OSP

Obecnie w skład zarządu OSP w Siechnicach wchodzą m.in.:
A. Sakowski – Prezes,
A. Bednarek – Wiceprezes-Naczelnik,
Na historię jednostki składają się dzieje kilku pokoleń. Mieczysław Bednarek, wieloletni Prezes i naczelnik OSP jest na emeryturze, spokojny o sprawy OSP, ponieważ naczelnikiem jest teraz jego syn Andrzej Bednarek. Wielu działaczy OSP wychowało swoich następców m.in. Antonii Kasprowicz (jeden z pierwszych członków).


Historia jednostki

Inicjatorem powstania naszej jednostki był Jan Kądziołko. 15 marca 1946 roku na zebraniu wiejskim doprowadził do utworzenia OSP w Siechnicach.

16 marca 1946 roku OSP w Siechnicach została oficjalnie zgłoszona i zarejestrowana w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej we Wrocławiu, a wpisu do rejestru dokonał porucznik pożarnictwa Tadeusz Szarzew. Członkowie jednostki bardzo szybko przystąpili do porządkowania i przystosowywania poniemieckiej remizy dla potrzeb straży pożarnej. Remiza została wybudowana w 1912 roku na podstawie projektu niemieckiego architekta Maxa Berga, a jej fundatorami byli właściciele elektrowni, karbidowni i majątków ziemskich.

Podczas prawie sześćdziesięciodwuletniej działalności naszej jednostki, nie sposób opisać każdej z akcji w której braliśmy udział. Pierwszą akcję, którą przeprowadziliśmy było ratowanie śluzy na rzece Oławce wiosną 1947 roku. Przy niskiej temperaturze strażacy walczyli o śluzę kilkanaście godzin. Ciężka praca zakończyła się sukcesem.
Kolejnym krokiem w kształtowaniu się jednostki było określenie rejonu operacyjnego. Na spotkaniu z Komendantem Powiatowym we Wrocławiu w pierwszych miesiącach 1948 roku określono rejon działania OSP w Siechnicach. Następnie, na mocy porozumienia Prezesów OSP i po ustaleniach z Komendantem Wojewódzkim Straży Pożarnej we Wrocławiu ustalono rejon pomocy wzajemnej.

W 1949 roku ważnym wydarzeniem było zakupienie pierwszej motopompy M-800 DKW produkcji niemieckiej, przewożonej do 1951 roku na konnym wozie strażackim. W 1951 roku OSP Siechnice otrzymała od Wojska Polskiego skrzyniowy samochód ciężarowy marki LUBLIN. W ramach czynów społecznych został on wyremontowany i przystosowany dla potrzeb straży pożarnej.
Działalność jednostki to nie tylko gaszenie pożarów i likwidowanie miejscowych zagrożeń. To w dużej mierze działalność zapobiegawcza i prewencyjna skierowana do wszystkich mieszkańców. Do dziś w gminie Święta Katarzyna organizowane są turnieje wiedzy pożarniczej, skierowane przede wszystkim do młodzieży. Bezpośredni kontakt ze strażakami powoduje, że dzieci nabierają zaufania i szacunku do munduru.

Ustawa o samorządzie terytorialnym z dnia 18 maja 1990 roku nałożyła na gminy obowiązek ochrony przeciwpożarowej. Nowe zadania straży pożarnej wynikały również z uchwalonej w dniu 24 sierpnia 1991 roku ustawie o ochronie przeciwpożarowej. Ustawa ta rozszerzyła zakres bezpieczeństwa nie tylko do ochrony przeciwpożarowej, ale do bezpieczeństwa w szerokim tego słowa znaczeniu. Ochrona przeciwpożarowa miała już na celu nie tylko przeciwdziałanie powstaniu pożarów oraz ich zwalczanie, ale także zapobieganie i zwalczanie skutków miejscowych zagrożeń m.in. awarii chemicznych, ekologicznych, wodnych, drogowych i kolejowych. Ponadto zwalczanie skutków klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, huragany, intensywne opady deszczu i śniegu, zostało powierzone jednostkom straży pożarnej.

Tak szeroki zakres działalności wymagał specjalistycznego sprzętu. 1 września 1990 roku Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Oławie przekazała na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w  samochód pożarniczy typu GBA 2,5/16 na podwoziu STARA 244 z pełnym wyposażeniem, który przeznaczony był głównie do walki z pożarami. Samochód ten służył strażakom do 2007 roku.
W 1997 roku powódź stulecia wyrządziła ogromne szkody na terenie gminy Święta Katarzyna oraz w Siechnicach. 12 lipca wielka woda wdarła się do Siechnic. Poziom wody w niektórych miejscach sięgał 3 metrów. Zalana została m.in. remiza OSP. Działanie żywiołu spowodowało konieczność zakupu drugiego samochodu oraz sprzętu do ratownictwa technicznego. Po długotrwałych staraniach zarządu OSP, Urząd Gminy w Świętej Katarzynie zakupił w 1998 roku samochód marki LUBLIN II z trzyosobową kabiną bez zabudowy. Dzięki środkom finansowym pozyskanym z budżetu Funduszu Ochrony Środowiska, z budżetu Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz ze środków własnych zabudowano auto w firmie specjalistycznej. Tak został pozyskany i wyposażony lekki samochód ratownictwa technicznego (SLRt).
W 2007 roku jednostce OSP w Siechnicach udało się pozyskać środki finansowe na zakup nowego samochodu marki MERCEDES BENZ ATEGO 1325F typu GBA 2,5/20.

W 2011 roku powstała kolejna grupa specjalistyczna – Grupa Ratownictwa Wodnego.

 

W lutym 2003 roku w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej OSP Siechnice została powołana sekcja psów poszukiwawczo-ratowniczych, którą w marcu 2006 roku przekształcono w Dolnośląską Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą.